Aandachtsgebieden: 

 Gerontologie

 Fysiotherapie

 Verpleegkunde  

 Klinisch geriatrie 

Toelichting parallelprogramma donderdag 8 februari

Parallelronde 1 

Symposium   
1.1  Komt een oudere migrant bij de dokter: validatie van twee nieuw onderzochte dementiescreeningstests en implementatie van een zorg pad

De populatie oudere migranten is snel aan het vergrijzen en daarmee de incidentie van dementie in deze groep ook. Het stellen van de diagnose is belangrijk om de juiste behandeling en zorg in te kunnen zetten. Cognitieve tests zijn hierbij onontbeerlijk. De standaard cognitieve screeningstests voldoen echter niet vanwege obstakels in opleiding (analfabetisme), cultuur en taal. Tegelijkertijd is er sprake van onderdiagnostiek doordat oudere migranten en hun families vermoedelijk later hulp zoeken. In de afgelopen jaren werd wereldwijd veel onderzoek gedaan naar het verbeteren van de dementiezorg voor oudere migranten in de breedste zin van het woord, van diagnose tot zorg. In dit symposium worden de recente ontwikkelingen rondom de Nederlandse validatie van twee elders ontwikkelde screeningsinstrumenten besproken, de Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) en een aangepaste versie van de Informant Questionnaire for Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE). Daarnaast worden de eerste bevindingen gepresenteerd over de ontwikkelingen van een zorgpad van huisarts tot tweedelijn voor deze doelgroep

Jos van Campen, klinisch geriater, MC Slotervaart Miriam Goudsmit, psycholoog, MC Slotervaart Rosa Vissenberg, huisarts, MC SlotervaartSymposium     
1.2 UMC in Beweging op de verpleegafdeling Geriatrie

We weten dat inactiviteit leidt tot afname van spierkracht en functieverlies. Maar desondanks liggen patiënten een groot deel van de dag op bed en zijn inactief. UMCU in Beweging is een ziekenhuisbreed project welke als doel heeft om de patiënten meer in beweging te krijgen. De verpleegafdeling Geriatrie is in 2016 als eerste afdeling gestart met het project UMCU in Beweging. 

Uit nulmetingen blijkt dat overdag de Geriatrie patiënten gemiddeld 90% van de tijd inactief zijn, iets wat negatieve invloed heeft op het fysiek functioneren en het herstel, zeker bij ouderen.
Het projectteam, bestaande uit een projecteider, (senior)verpleegkundigen, fysiotherapeut en Geriater, heeft zich gebogen over een multidisciplinair plan om de geriatrische patiënt tijdens de opname meer in beweging te krijgen.
Tijdens het mini-symposium zal gepresenteerd worden hoe het beweeggedrag was bij aanvang van het project, welke interventies er zijn gestart en hoe deze hun plek hebben gekregen in de dagelijkse zorg op de afdeling. En hoe staat het nu, ruim 1,5 jaar later, met het beweeggedrag van de patiënten op de afdeling. Zijn ze daadwerkelijk meer gaan bewegen? Tegen welke uitdagingen zijn we aangelopen en hoe staat het er nu voor?

Karin Valkenet, projectleider, UMC Utrecht Tim Mandersloot, senior verpleegkundige, UMC Utrecht Susan Bakker, geriatrie fysiotherapeut,UMC Utrecht Clara Drenth-van Maanen, klinisch geriater, UMC Utrecht


Symposium   
1.3 PalliSuppport studie: transmurale palliatieve zorg voor kwetsbare ouderen
Het onderzoeksproject PalliSupport wordt uitgevoerd binnen het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland & Flevoland en is gesubsidieerd vanuit het ZonMw programma Palliantie. Oudere patiënten in de laatste levensfase hebben vaak de voorkeur om hun laatste maanden thuis door te brengen. Ondanks deze wens ondergaan 67% van de ouderen in de laatste drie maanden nog verschillende transities tussen zorgsettingen, waarbij het meestal gaat om een overgang van en naar het ziekenhuis. Circa 30% van de ouderen komt binnen een jaar na een acute ziekenhuisopname te overlijden. Op deze groep richten we ons in dit project.  Het PalliSupport project heeft de volgende doelstellingen: (1) het verbeteren van de continuïteit van zorg; (2) het verminderen van het aantal ongeplande ziekenhuisopnames en (3) het faciliteren van zorg die aansluit bij de levenseindevoorkeuren, in het specifiek de voorkeursplaats van overlijden. Om deze doelstellingen te bereiken wordt in dit project een transmuraal zorgpad voor oudere patiënten (65+ jaar) in het laatste levensjaar geïmplementeerd en geëvalueerd in de regio. 

Bianca Buurman, hoogleraar acute ouderenzorg , AMC, Lector Transmurale Ouderenzorg HVA - Marjolein Poels, postdoc, AMC Isabel Flierman, promovendus, AMC Dick Willems, hoogleraar medische ethiek, AMC

Symposium   
1.4 Special Interest Group Palliatieve Zorg - Palliatieve zorg bij hartfalen en de nieuwe richtlijn

Richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen.
Belichten van de belangrijkste punten uit de nieuwe richtlijn. 

De waarde van inzet palliatief team en adviezen bij hartfalen.
Na een korte blik in de literatuur over praktische uitvoering van palliatieve zorg bij hartfalen patiënten volgt de beschrijving van een kleinschalig praktijkonderzoek.Doel primair: inventariseren van de tevredenheid van patiënt of nabestaande en eerstelijns zorgverlener met de zorgoverdracht van het palliatief team in het Slingeland ziekenhuis naar de eerste lijn en formuleren van verbeterpunten. Doel secundair: beschrijving van de hartfalen patiënten die over een periode van vijf maanden zijn gezien door het palliatief team in het Slingeland Ziekenhuis met hun leeftijd, comorbiditeit, doorloop door het ziekenhuis, de gegeven adviezen, heropnames, bestemming en overleving. Daarnaast wordt bij de groep patiënten die naar de eerste lijn is ontslagen getracht een vergelijking te maken tussen de klachten en anticiperende zorgadviezen die in het ziekenhuis besproken zijn en de uiteindelijke uitvoering daarvan in de eerste lijn en klachten die werkelijk in de laatste dagen voorop stonden. Methode: Dossieronderzoek bij de patiënten met hartfalen die zijn gezien door het palliatief team in het Slingeland Ziekenhuis tussen november 2016 en maart 2017 en telefonische diepte interviews met patiënt of nabestaande en hun eerstelijns zorgverlener bij de patiënten uit deze groep die na consultatie door het palliatief team ontslagen zijn uit het ziekenhuis. Afsluiting met verbeterpunten en discussie. 

Concrete aanbevelingen voor organisatie van de zorg en medicatie adviezen, ervaringen uit de Connect hartfalen regio´s
Een landelijke knelpunt analyse in 2015 heeft laten zien dat de zorg rondom hartfalen inclusiedf de laatste levensfase-palliatieve fase, beter kan en moet. De juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats.Voor de gehele organisatie van de hartfalen zorg is daartoe een Landelijke transmurale afspraak(LTA) hartfalen geschreven waarbij kaders zijn geschept hoe in de regio hiertoe regionale transmurale afspraken te maken, ook met betrekking tot de palliatieve fase.Het Connect programma van de NVVC heeft als doel implementatie van deze LTA. Momenteel hebben 7 regio´s, meer dan 20 ziekenhuizen met de omringende huisartsen regionale transmurale afspraken gemaakt, ook mbt de palliatieve zorg. (www.NVVCConnect.nl)Het proces, de afspraken en protocollen zullen worden besproken. Ook wordt ingegaan op regionale verschillen en de tops en tips uit de regio´s.

Anticiperende palliatieve zorg bij mensen met hartfalen: op welk moment en hoe?
Palliatieve zorg gaat niet alleen om het verlichten van bestaande klachten op het fysieke, sociale, psychologische en zingevingsgebied, maar ook op het anticiperen van wat in de toekomst verwacht kan worden, vanuit de wensen en behoeften van de patiënt. Zulke anticiperende zorgplanning geeft zowel de zorgverlener als de patiënt met naaste de gelegenheid om zich voor te bereiden op de toekomst. Om zulke anticiperende zorg te kunnen verlenen is tijdige identificatie van palliatieve zorgbehoeften van belang. Zijn daar hulpmiddelen voor?Tijdens deze presentatie worden handvatten aangereikt om tijdig het gesprek over toekomstige zorgplanning aan te gaan.

Lia Middeljans, klinisch geriater, Slingeland ziekenhuis Christa Takens, klinisch geriater i.o.,klinisch farmacoloog i.o., Radboudumc Yvonne Engels, associate professor in timely palliative care, department of anesthesiology, pain and palliative medicine, Radboudumc, Petra van Pol, cardioloog, Alrijne ziekenhuis

Workshop 
1.5 How to publish a paper.


Simon Conroy, Honorary Professor of Geriatric Medicine, University of Leicester,UK

Workshop  
1.6 
Vrijheidsbeperking aan banden, is uitbannen mogelijk? De Implementatie van de indicator
Vrijheidsbeperkende interventies (VBI),  interventies die ‘beperkende gevolgen hebbenvoor de individuele vrijheid van patiënten” zijn zeer risicovol. Jaarlijks raken patiënten gewond en er zijn nog steeds dodelijke slachtoffers te betreuren door onzorgvuldig gekozen en /of toegepaste VBI. Mocht VBI noodzakelijk zijn, dan moet het zo zorgvuldig en weloverwogen mogelijk gebeuren. Dat vraagt om een nauwe samenwerking tussen de betrokken artsen, verpleegkundigen en deskundigen op het gebied van VBI. Ziekenhuizen staan voor de uitdaging om de patiëntveiligheid bij het toepassen van VBI te verbeteren. Om dit te ondersteunen wordt de kwaliteitsindicator VBI vanaf 2018 opgenomen in de basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuis van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ). Deze indicator richt zich op structuren en processen; een eerste stap in het voorkomen en beperken van gezondheidsschade door VBI. Om in de toekomst gericht de zorg rondom VBI te verbeteren zijn meer gegevens noodzakelijk; systematische registratie van observaties, analyses, besluiten, uitvoering en evaluatie. Zodat uiteindelijk de risico`s voor de patiënt beperkt worden en de uitkomst van zorg structureel verbeterd. Doel van deze workshop is niet alleen inzicht te krijgen in de processen welke door de indicator beschreven worden, maar ook om daadwerkelijk handvaten te krijgen om vrijheidsbeperkende interventies te doen verminderen. Daarbij zal inzicht gegeven worden in een uniek werkwijze vanuit het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) te Nijmegen, waarin zij het vrijheidsbeperkende interventie team (VIT) hebben geïmplementeerd.  Daarnaast zal er ruimte zijn voor het uitwisseling van ervaringen, discussie en voorbeelden uit de praktijk waarmee de deelnemer na deze workshop meteen aan de slag kan in zijn eigen praktijk. 

Esther  Burgers-Mulder, verpleegkundig specialist geriatrie, Ziekenhuis Rijnstate, lid van de werkgroep vrijheidsbeperkende interventies van de VenVN 
Sascha van de Poll , klinisch geriater, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Joyce Albers-Vermeulen, verpleegkundig specialist geriatrie, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Marèse Janssen, verpleegkundig specialist geriatrie, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Suzanne Willems-de Wit, verpleegkundig specialist geriatrie , Alrijne ziekenhuis
 
Workshop  
1.7 Nieuwe Richtlijn vermoeden van ouderenmishandeling
Ouderen die door veranderingen in hun fysieke of geestelijke gezondheid afhankelijk zijn van hulp en ondersteuning kunnen slachtoffer worden van ouderenmishandeling. Naar schatting treft dit jaarlijks 1 op de 20 ouderen. Ouderenmishandeling kent verschillende verschijningsvormen, o.a. fysieke mishandeling, verwaarlozing alsook financiële uitbuiting. Soms wordt ouderenmishandeling met opzet gepleegd, maar er kan ook sprake zijn van ontspoorde zorg door overbelaste mantelzorgers of zorgprofessionals. De verwachting is dat het fenomeen ouderenmishandeling de komende jaren alleen maar zal toenemen, mede gezien de dubbele vergrijzing alsook het toenemende beroep op, en dus potentiële overbelasting van, mantelzorgers De Nederlandse Vereniging van Klinische Geriatrie (NVKG) zal medio 2018 de richtlijn vermoeden van ouderenmishandeling uitbrengen. Hierin wordt een overzicht gegeven van oorzaken en risicofactoren van ouderenmishandeling, ingegaan op het belang van vroegtijdige signalering teneinde interventie mogelijk te maken en zal tenslotte de meldcode en het daarbij behorende juridische kader voor onze specifieke kwetsbare oudere patiënt worden toegelicht.In dit symposium nemen wij u mee door de richtlijn heen, schetsen de relevante kaders en passen de richtlijn toe op casuïstiek  die direct van de werkvloer is ingebracht.
 
Miriam van Houten, klinisch geriater, voorzitter richtlijn vermoeden van ouderenmishandeling, OLVG west, Amsterdam
 

Paralleronde 2

Symposium    
2.1 Autisme bij ouderen: Een vergeten differentiaaldiagnose bij een verdenking op dementie


Autisme werd in het eerst beschreven in 1943 door Leo Kanner en een jaar later beschreef Hans Asperger het naar hem vernoemde syndroom. Dit houdt in dat de oudere populatie (70+) die wij zien in onze praktijk is opgegroeid in een tijd waarin een dergelijke diagnose niet of nauwelijks gesteld werd. Tot op heden is er weinig bekend over autisme bij ouderen. Op basis van de literatuur wordt de prevalentie van autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen en ouderen op ongeveer 1% geschat (Brugha e.a. 2011).
Op dit moment weten we nog niet precies hoe het verouderingsproces bij mensen met ASS zich verhoudt tot het ‘gewone’ verouderingsproces en wat is bijdrage van ASS is op de cognitieve achteruitgang bij ouderen. Veel ouderen zijn opgegroeid in een tijd waarin het leven uit meer vaste patronen bestond. Zo werd structuur geboden vanuit familie, school en werk. Daardoor hebben mensen met ASS geleerd door de jaren heen te compenseren voor hun (functionele) beperkingen, wat zij ook toepassen bij het ouder worden. Echter, naarmate ze ouder worden blijkt vaak dat deze compensatiemechanismen door veranderende omstandigheden (b.v. afname van hersencellen door het normale verouderingsproces, comorbiditeit, verhuizing, verlies van partner, enz.) minder goed werken (Spek & Geven 2013). Een deel van de ouderen met ASS komt pas op latere leeftijd in aanraking met een klinisch geriater of de Geestelijke Gezondheidszorg. De redenen van de verwijzing zijn vaak verandering in het gedrag, verdenking op dementie, stemmingsproblemen / depressie of een angststoornis (Spek & Geven 2013).
Hoe vaak hebben ouderen met ASS ten onrechte de diagnose dementie, depressie, angststoornis of persoonlijkheidsstoornis gehad?
Tijdens het symposium zullen wij stil staan bij autisme bij ouderen vs dementie, en de diagnostiek en het management van (neuro)psychiatrische symptomen van ASS bij ouderen.


Amir Ahmed, klinisch geriater, klinisch farmacoloog. Centrum Ouderenpsychiatrie, GGzE, Eindhoven -  Frédérique Geven, GZpsycholoog, GGz Eindhoven - Susanne Wewerinke, psychiater, GGz Eindhoven

Symposium    

2.2 Zingeving van ouderen in de eerste lijn: het hoort erbij
Zingeving (meaning in life) is een onderwerp dat in toenemende belangstelling staat, in Nederland en ook internationaal.  In de huidige gezondheidszorg wordt vaak de nadruk gelegd op functionaliteit en zelfredzaamheid van patiënten. Sinds de nieuwe definitie van gezondheid van Huber werd gelanceerd is er echter een toegenomen besef dat gezondheid meer is dan lichamelijk functioneren. Zo stelt de WHO (2015) dat functionele vermogens van ouderen betekenis hebben in relatie met  wat iemand daarmee wil doen: want dat bepaalt wat belangrijk is. Ook in wetenschappelijke literatuur is samenhang aangetoond tussen zingeving en gezondheid /welbevinden. Nederlandse patiënten hebben in onderzoek aangegeven het belangrijk te vinden dat in de gezondheidszorg aandacht wordt besteed aan zingeving. Zij denken dat zorgverleners een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan hun zingeving (NPCF, 2016). In de praktijk gaan professionals in de gezondheidszorg in hun werk nog (te?) vaak uit van ziekte, ziekteverschijnselen en zelfredzaamheid van een cliënt. Zouden zij zich meer kunnen richten op wat werkelijk van belang is voor een individuele oudere vanuit diens beleving en hoe dan? Binnen de zorgrelatie zijn er veel aanknopingspunten om deze (zingevings-) aspecten te verkennen en om daarbij aan te sluiten (Hupkens, Machielse, Goumans & Derkx, 2016). In Rotterdam zijn er een aantal initiatieven in de eerste lijn die bij elkaar aansluiten en allen tot doel hebben in de zorgrelatie aandacht te hebben voor de zingeving van de oudere. In dit symposium wordt zingeving van ouderen in de eerste lijn vanuit verschillende perspectieven belicht: vanuit het cliëntenperspectief, het perspectief van de thuiszorg, de geestelijke verzorgers, vrijwilligers en vanuit promotieonderzoek

Thea Kruithof, cliënt & lid onderzoeksgroep Anneke Guyt, verpleegkundige, Laurens thuiszorg, Trudy Schutter, geestelijk verzorger, Annechien Oldersma , projectmedewerker, Laurens Thuiszorg, Susan Hupkens,  promovenda , docent, Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovaties, Henk Kamminga, geestelijk verzorgers, Remy Jacobs, projectleider, Samen 010, Motto, Marleen Goumans, programmadirecteur, lector Kenniscentrum Zorginnovatie / adviseur concern Laurens

Symposium   
2.3 Geriatrische revalidatie zorg: Volop in beweging

Tenminste dertig procent van de 70-plussers heeft drie maanden na acute ziekenhuisopname temaken met nieuwe beperkingen in het dagelijks functioneren in vergelijking met twee weken vóór deziekenhuisopname, gedefinieerd als ‘ziekenhuis gerelateerd functieverlies’. Ze kunnen daardoor nietmeer goed lopen, wassen of aankleden. Tussen oktober 2015 en juni 2017 heeft de Hospital-ADLstudie plaatsgevonden bij 400 ouderen in zes Nederlandse ziekenhuizen (AMC, Isala, Tergooi, MCSlotervaart, BovenIJ en Meander MC). De studie is een samenwerking tussen de afdelingen geriatrie& revalidatie van het AMC en de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam. Het doel van de studieis het mechanisme dat ten grondslag ligt aan functieverlies bij ouderen na acute ziekenhuisopnameverder te ontrafelen.In dit symposium focussen we op het verlies van spiermassa, spierkracht en fysieke functie en de roldie geriatrische problemen hierin lijken te spelen. In tegenstelling tot de hypotheses die we haddengeformuleerd zien we een duidelijk onderscheid tussen het subjectief ervaren functieverlies en deobjectieve metingen in spiermassa, spierkracht en fysieke functie. Ouderen ervaren een duidelijkverlies van functioneren, maar objectief gemeten kunnen we dit niet goed kwantificeren. We zullenbespreken welke verklaringen we daarvoor hebben en hoe dit gebruikt kan worden ininterventieonderzoek.

Ewout Smit, AIOTO ouderengeneeskunde en epidemioloog i.o., huisarts, Ouderengeneeskunde,VUmc - Dennis Visser, AIOTO ouderengeneeskunde en epidemioloog i.o., Huisarts, Ouderengeneeskunde,VUmc - Aafke de Groot, kaderarts GRZ,senior onderzoeker, Huisarts,ouderengeneeskunde, VUmc - Dr. Hylco Bouwstra, kaderarts GRZ, senior onderzoeker, huisarts, ouderengeneeskunde, VUmc 


Workshop 
2.4 Antibiotic Stewardship bij kwetsbare ouderen

Ouderen in zorginstellingen vormen een kwetsbare populatie die vaak antibiotica voorgeschreven krijgen, ook als zij in een ziekenhuis worden opgenomen. Het betrouwbaar vaststellen van infecties is bij kwetsbare ouderen echter lastig als gevolg van het regelmatig ontbreken van specifieke ziekteverschijnselen en beperkte diagnostische hulpmiddelen. Dit leidt ertoe dat de indicatie voor antibiotica niet altijd duidelijk is en dat een deel van de voorschriften waarschijnlijk onnodig is. Het VUmc heeft om die reden samengewerkt met het RIVM en de beroepsorganisatie van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) aan de ontwikkeling van een landelijke surveillance van antibioticagebruik in de langdurige zorg. Hierop volgend is er een antibiotic stewardship programma ontwikkeld en getest in een pilot waarin de focus lag op urineweg- en luchtweginfecties onder ouderen. De resultaten die hieruit zijn voortgekomen zullen worden gepresenteerd. Deze sessie zal daarnaast een interactieve component bevatten: bij welke verdenkingen van infecties schrijven de toehoorders voor? Komt dit overeen met wat we in deze pilot hebben gevonden? Wat zijn de juiste symptomen om het gebruik van antibiotica te rechtvaardigen?

Maarten de Jong, onderzoeker, VUmc - Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde & Ethiek van de zorg, VUmc


Workshop 
2.5 Meet the expert

Simon Conroy, Honorary Professor of Geriatric Medicine, University of Leicester,UK

Workshop  
2.6 Help, mijn wetenschapsproduct! Lancering van het NVKG onderzoeksnetwerk

Uit de opleidingsenquête 2016 bleek dat bijna een kwart van de AIOS het wetenschapsproduct als een last ervaarde en er dus tegenop zag. 70% van de AIOS die hun wetenschapsproduct al hadden afgerond, had hierbij problemen ervaren. Niet alleen ontbreekt hen de tijd hiervoor, maar ook ervaren zij soms dat de benodigde expertise of faciliteiten niet beschikbaar zijn. In deze interactieve workshop willen wij de ervaringen van de AIOS bespreken en inventariseren wat er nodig is om te zorgen dat de wetenschap een nuttig en leuk onderdeel van de opleiding wordt. Ervaren onderzoekers zullen gaan spreken over hoe je het beste een onderwerp kunt kiezen voor je wetenschapsproduct en waar je bedacht op moet zijn als je onderzoek gaat doen bij patiënten/ouderen. Tevens zullen wij het NVKG onderzoeksnetwerk als vraagbaak en middel om ervaringen uit te wisselen, lanceren! Hier kun je terecht met (medisch/ethische) vragen over onderzoek doen bij ouderen. Graag willen wij met de deelnemers brainstormen over wat AIOS nodig hebben en wat wij zouden kunnen bieden. Hiermee hopen we AIOS handvaten te geven om een onderzoeks(stage) /wetenschappelijk product tot een succesvol einde te brengen en ook te laten zien dat wetenschap doen heel erg leuk kan zijn! 

Steffy Janssen, arts-assistent, Catharina ziekenhuis - Jessica van der Bol, klinisch geriater,Reinier de Graaf ziekenhuis Esther van de Glind, klinisch geriater,Alrijne Ziekenhuis - Barbara van Munster, internist-geriater, Gelre Ziekenhuizen & UMCG 

2.7 Symposium    
Multidisciplinaire richtlijn probleemgedrag bij dementie
Zeer recent is verschenen een update van de Verenso richtlijn probleemgedrag in het verpleeghuis. De richtlijn is nu uitsluitend gericht op mensen met dementie, maar verbreed als het gaat om context. De richtlijn is niet alleen bedoeld voor gebruik in het verpleeghuis, maar ook bruikbaar voor thuiswonende mensen met dementie, in de ambulante GGZ of in het ziekenhuis. De richtlijn is multidisciplinair van insteek. In de workshop komen de noodzakelijke multidisciplinaire diagnostiek aan bod, de psychosociale en medicamenteuze behandelopties en het gebruik in de praktijk vanuit het gezichtspunt van de klinische geriatrie.

Voorzitter: Sytse Zuidema, hoogleraar ouderengeneeskunde en dementie, hoofd sectie ouderengeneeskunde, afdeling Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde, UMCG, Groningen

Sprekers: Martin Smalbrugge, specialist ouderengeneeskunde en hoofd van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, afdeling Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde, VUMC, Amsterdam
Dika Luijendijk, senior onderzoeker, afdeling Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde, UMCG, Groningen Franka Meiland, psycholoog, afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde, VUMC, Amsterdam  Astrid van Strien, klinische geriater, klinisch farmacoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis, afdeling klinische geriatrie, Den Bosch

Debat  
2.8 Hoe organiseer ik de osteoporosezorg écht goed voor mijn patiënt?” 
Hoe goed is de osteoporosezorg rondom uw patiënt geregeld? Hoe kunt u meer impact hebben op fractuurpreventie? Twee experts op gebied van osteoporosezorg treden met u in dialoog over de stand van de osteoporosezorg in uw omgeving. Deel via deze interactieve sessie best practices en doe nieuwe ideeën op om meer fracturen te voorkomen bij uw patiënten.  

Mariëlle Emmelot-Vonk en Hanna Willems, geriaters.


Parallelronde 3

Symposium    
3.1 Kwetsbaarheid, multimorbiditeit, functie verlies en ouderenpsychiatrie: invloed op behandeluitkomsten en vergelijking met ouderen in het algemeen ziekenhuis

Kwetsbaarheid, multimorbiditeit, valrisico, ondervoeding en functionele status zijn onderzocht bij ouderen in de huisartspraktijk en ziekenhuispopulaties, maar nauwelijks bij patiënten in de ouderenpsychiatrie. Nicky Laurensen gaat in op betrouwbaarheid van de Clinical Global Impressions schalen, als psychiatrische beoordelingsmethode om globale ernst van psychiatrische ziekte en uitkomst van behandeling te kunnen beoordelen in de ouderenpsychiatrie. Carolien Benraad beschrijft de prevalentie van geriatrische syndromen bij een prospectief gevolgd cohort ouderen (n=120) die in de periode februari 2009–september 2010 opgenomen zijn geweest op acute opname afdelingen voor ouderen in GGZ Pro Persona Nijmegen. Daarnaast gaat zij in op de associatie tussen geriatrische syndromen, behandeluitkomsten en mortaliteit. Max Franken heeft de prevalentie van de geriatrische syndromen in deze populatie vergeleken met een prospectief gevolgd cohort ouderen (n=386) die op afdelingen chirurgie en interne geneeskunde van het Radboudumc opgenomen zijn geweest in de periode 2011 – 2012. Kris Boudestijn heeft prospectief in de periode september 2016 – februari 2017 op opname afdelingen ouderenpsychiatrie/geriatrie van Parnassia en Pro Persona de VMS screening voor kwetsbare ouderen in het algemene ziekenhuis afgenomen (n=126) en vergelijkt de resultaten met een prospectieve studie uit een algemeen ziekenhuis.

Carolien Benraad, klinisch geriater Radboudumc, Pro Persona GGZ - Nicky Laurensen, AIOS  klinischegeriatrie Radboudumc, ProPersona GGZ - Max Franken, klinisch geriater, Radboudumc, Pro Persona GGZ - Kris Boudestein, klinisch geriater Parnassia Groep, Maasstad Ziekenhuis

Symposium  
3.2 Hyperkyfose: relevant in de klinische praktijk?

Dit symposium heeft tot doel - aan de hand van presentatie van de huidige literatuur en discussie - de klinische relevantie van hyperkyfose te bespreken. Hyperkyfose, een versterkte kromming van de thoracale wervelkolom, komt frequent voor: bij 20-40% van de thuiswonende ouderen en zelfs bij 55% van de patiënten op de geriatrische dagkliniek. Ouderen met hyperkyfose bleken in eerdere studies fysiek slechter te functioneren, ADL-taken minder goed uit te kunnen voeren, en een verdubbeld val risico te hebben. Daarom is hyperkyfose wellicht ook relevant in de klinische praktijk. Na een inleiding over hyperkyfose als predictor van klinisch relevante uitkomstmaten zoals val risico door Jeroen Demarteau, zal Maartje de Groot vanuit bewegingswetenschappelijk oogpunt toelichten hoe hyperkyfose het looppatroon beïnvloedt. Iris Harmsen en Saskia van Haelst bespreken de resultaten van twee prospectieve cohortstudies naar de associatie tussen hyperkyfose en val risico en fysieke functie. De eerste studie is uitgevoerd onder thuiswonende ouderen in drie regio’s in Nederland, de tweede onder patiënten van twee geriatrische dagklinieken. Tevens komt aan bod welke kyfose-meetmethode het meest geschikt is voor de klinische praktijk. Afsluitend is er ruimte voor discussie onder leiding van Marije Koelé met alle sprekers: is hyperkyfose klinisch relevant?

Marije Koelé, promovenda AMC en AIOS geriatrie MC Slotervaart, Amsterdam - Jeroen Demarteau, geriatriefysiotherapeut, promovendus Frailty in Ageing (FRIA) research department, Vrije Universiteit Brussel - Maartje de Groot, bewegingswetenschapper en hogeschooldocent, Haagse Hogeschool, Den Haag - Iris Harmsen, student geneeskunde, UvA, Amsterdam - Saskia van Haelst, student geneeskunde, UvA, Amsterdam

Symposium     
3.3 Empathie in zorgrelaties met moeilijk bereikbare ouderen
Dit symposium presenteert onderzoek naar de vraag hoe zorgverleners goed kunnen aansluiten bij de behoeften van ouderen die moeilijk bereikbaar zijn in communicatief contact: ouderen die alleen of afgezonderd leven, of een diepe eenzaamheid ervaren, door het ontbreken van emotionele steun van anderen, het gevoel er niet (meer) toe te doen, zich overbodig voelen.
Het symposium focust op empathie: wat kan professionele empathie betekenen in de zorgrelatie met geïsoleerde en vereenzaamde ouderen; in hoeverre bevrijdt empathie iemand van eenzame gedachten en gevoelens; hoe komt empathie tot stand; wat zijn beperkingen van empathie (risico van onder- of juist over-empathische reactie); hoe verhoudt het empathische zich tot andere elementen in de zorgrelatie; in hoeverre draagt empathie bij aan goede zorg?
Dit symposium laat zien wat professionele empathie kan betekenen in zorgrelaties met moeilijk bereikbare, vereenzaamde ouderen. Van Dijke biedt inzicht in de positieve functies én keerzijden van empathie, en in de betekenis ervan voor zorgpraktijken bij ouderen die niet eenvoudig inleefbaar zijn. Duyndam laat zien dat empathie in de zorgrelatie de beleving van de cliënt/patiënt onbevooroordeeld kan ondersteunen. Machielse maakt duidelijk wat empathie concreet kan betekenen voor de zorgverlening aan geïsoleerde en vereenzaamde ouderen, en illustreert dat met bevindingen uit empirisch onderzoek.

Jolanda van Dijke, promovenda Empathie en Zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek - Joachim Duyndam, hoogleraar humanisme en filosofie Universiteit voor Humanistiek - Anja Machielse, hoogleraar Empowerment van kwetsbare ouderen, Universiteit voor Humanistiek

Workshop    
3.4 Crisisreductie binnen de dementiezorg

Tot nu toe weten we weinig van crisissituaties en opnames binnen de dementiezorg. Het aantal crisisopnames in algemene ziekenhuizen, GGZ-instellingen en verpleeghuizen lijkt toe te nemen na de transitie in de ouderenzorg en verandering in regelgeving voor zorg en welzijn per 1 januari 2015 (met o.m. een deel van de ouderenzorg naar gemeenten, intentie casemanager dementie vervangen door generalistische wijkverpleegkundige), maar blijkt dit ook uit de cijfers? Daarnaast is er weinig bekend over de aanleiding van crisisopnames en het crisis pad dat doorlopen wordt.Een crisissituatie, al dan niet met opname, heeft een grote impact op de persoon met dementie en hun naasten, zorgverleners en op zorgkosten. Om crisisopnames te kunnen reduceren is het allereerst belangrijk om meer inzicht te krijgen in deze opnames: hoe vaak vinden deze plaats?Welke factoren spelen een rol? Hoe ziet het crisis pad eruit en zijn er mogelijk verschillende profielen te onderscheiden? En kunnen we op basis van dit inzicht aanbevelingen voor de praktijk formuleren? Dit zijn vragen die binnen deze workshop (en het gelijknamige onderzoeksproject*)centraal staan.

Marjolein van der Marck, onderzoeker, Radboudumc

Workshop 
3.5 Hospital At Home zorgprogramma

Hospital at Home is een zorgprogramma dat ziekenhuiszorg thuis biedt aan de meest kwetsbare ouderen, ouderen met cognitieve stoornissen (bijvoorbeeld dementie). Onder de vlag van Hospital at Home slaat een grote groep partners een voor Nederland uniek zorgpad in met als hoofddoel ‘Ziekenhuiszorg Thuis’ voor de meest kwetsbare oudere patiënten en hun naasten.

Hospital at Home is gebaseerd op het Hospital at Home-zorgprogramma dat in 1986 door het team van dr. Bruce Leff van het John Hopkins Hospital te Baltimore (VS) werd ontwikkeld en wetenschappelijk werd onderzocht. Na het succes van dit onderzoek volgden studies in meerdere landen, waaronder Groot-Brittannië, Spanje, Australië en Italië. Deze studies lieten zien dat als het Hospital at Home-zorgprogramma (nieuwe zorg) vergeleken werd met gebruikelijke (oude) zorg, het ‘nieuwe werken’ meer behoud van functioneren, meer kwaliteit van leven en meer welbevinden biedt tegen vergelijkbare kwaliteit van zorg, lagere kosten en zonder extra mantelzorgbelasting.

In Nederland is het idee Hospital at Home in december 2014 begonnen. Allereerst zijn zorgprofessionals, belangenbehartigers, kennisorganisaties en anderen geraadpleegd. Aan de regiotafels van het Nationaal Programma Ouderenzorg in de vier Noordelijke provincies werd met hulp van het Zorg Innovatie Forum (ZIF) contact gelegd met belangstellenden en potentiële partners voor Hospital at Home. Hospital at Home is een concrete samenwerking tussen patiënten, naasten en professionals. De mening van patiënten en naasten is van groot belang en bepaalt mede hoe Hospital at Home eruit gaat zien. In d eworkshop leert u hoe u in uw eigen omgeving het H@H zorgprogramma kan introduceren.

Eva Houtsma, UMCG next trainee Hospital At Home zorgprogramma, Agneta Calf, internist in opleiding en onderzoeker Hospital At Home zorgprogramma, Sophia de Rooij, internist-geriater en coordinator Hospital At Home zorgprogramma

Workshop 
3.6 Medicinale cannabis voor gedragsproblemen bij dementie:Wel of niet doen!

Gedragsproblemen, zoals agitatie, agressie en motorische onrust, komen veel voor bij patiënten met dementie en vormen een grote belasting voor patiënten, mantelzorgers en zorgprofessionals. In het algemeen, is de behandeling van gedragsproblemen bij dementie complex en de huidige beschikbare geneesmiddelen (psychofarmaca), zijn vaak niet effectief of geven veel bijwerkingen. Daarom is het van belang om op zoek te gaan naar nieuwe behandelmogelijkheden. Een van die opties zou de cannabisplant kunnen zijn. Eerdere, onderzoeken hebben aangetoond dat een lage dosering tetrahydrocannabinol (THC), de werkzame stof uit de cannabisplant, agitatie en onrust bij patiënten met een ernstige Alzheimer dementie verminderde. Bovendien, verscheidene in vitro en in vivo studies suggereren dat het richten van het endocannabinoïde systeem een nieuwe farmacologische benadering voor de behandeling van Alzheimer dementie biedt welke effectiever kan zijn dan momenteel beschikbare medicamenten. Er is een steeds toenemende interesse voor het gebruik van medicinale cannabis voor dementie-gerelateerde problemen, zoals gedragsverandering, verminderde eetlust, en slaapproblemen. Maar is het allemaal zo rooskleurig? Is cannabis effectief in de behandeling van dementie-gerelateerde problemen? Is cannabis veilig te gebruiken bij ouderen met dementie? Welke specifieke vormen van cannabis kunnen gebruikt worden (cannabisthee, cannabisolie, pillen)? Tijdens de workshop zullen deze en vele andere vragen aan bod komen. 

Amir Ahmed, klinisch geriater, klinisch farmacoloog. Centrum Ouderenpsychiatrie, GGzE, Eindhoven