Toelichting parallelprogramma vrijdag 9 februari

 

 

Parallelronde 4 

 

Symposium     
4.1 De kracht van data sharing in ouderenonderzoek: de TOPICSMDS database

De kracht van data sharing in ouderenonderzoek: de TOPICS-MDS database.In het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) (www.beteroud.nl) zijn tussen 2008 en 2016 in Nederland meer dan 75 onderzoeks- en implementatieprojecten uitgevoerd met als doel de kwaliteit van de zorg voor ouderen te verbeteren door een samenhangend zorgaanbod te ontwikkelen dat beter afgestemd is op de individuele behoeften van ouderen. Om het effect van de initiatieven in kaart te brengen is een vragenlijst ontwikkeld: de TOPICS-MDS (www.topics-mds.eu). De vragenlijst bestaat uit gevalideerde onderzoeksvragen over de lichamelijke en geestelijke gezondheid, kwaliteit van leven en zorggebruik van ouderen en mantelzorgers. De verzamelde data zijn centraal bijeengebracht in een landelijke database met (deels) longitudinale gegevens van meer dan 44.000 ouderen en 9.000 mantelzorgers. Deze database staat open voor hergebruik. Op dit moment werken 30 onderzoekers met deze database. Na een korte toelichting op de TOPICS-MDS database volgen drie presentaties van data hergebruikers. Ze laten zien welke uiteenlopende relevante wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken met behulp van de TOPICS-MDS database beantwoord kunnen worden. Na de presentaties volgt een presentatie met praktische handvatten voor het delen van data. Tot slot, volgt een discussie met de zaal over de mogelijkheden en knelpunten met betrekking tot data delen.

Voorzitter:
Silke, Metzelthin, asssistant professor, Universiteit Maastricht, Maastricht
Sprekers:
René, Melis, senior onderzoeker, Radboudumc Nijmegen, Nijmegen
Yvonne, Drewes, coordinator master Vitality and Ageing, Leiden University Medical Center, Leiden
Joukje Swinkels, promovenda, VU University Medical Center, Amsterdam
Carmen Franse, promovenda, Erasmus University Medical Center, Rotterdam
Franca Leeuwis, programma manager TOPICS-MDS, Radboudumc Nijmegen, Nijmegen

 

Symposium  
4.2 Special Interest Group Farmacotherapie bij Ouderen Polyfarmacie bij ouderen in het ziekenhuis

Tijdens dit symposium georganiseerd door de SIG Farmacotherapie bij Ouderen staat het addendum op de multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie bij ouderen (in het ziekenhuis) centraal. De aanleiding, enkele aanbevelingen, praktische toepassing en implementatie van deze richtlijn in de dagelijkse praktijk zijn onderwerp van gesprek en discussie. 

Rob van Marum, klinisch geriater, klinisch farmacoloog, Jeroen Bosch ziekenhuis. 
Ralf Vingerhoets, klinisch geriater,klinisch farmacoloog, Elisabeth-Twee Steden ziekenhuis.
Nikki Noorda, AIOS klinische geriatrie, NWZ Alkmaar.
Wilma Knol, klinisch geriater,klinisch farmacoloog, UMC Utrecht,voorzitter SIG FTO

 

Symposium     
4.3 Active Aging Het resourceful ageing project

Resourceful Ageing: de vindingrijkheid van ouderen als inspiratie voor ontwerp.

Technische innovaties voor ouderen, ook wel gerontechnologiën, worden vaak gezien als een onderdeel van de oplossing voor het probleem dat een vergrijzende samenleving ons stelt. Eerder onderzoek laat zien dat deze techniek vaak een sterk ‘technology push’ karakter heeft en dat het lastig is om dergelijke technieken te implementeren in de alledaagse praktijk van ouderen. Ouderen vinden deze gerontechnologische oplossingen wel zinvol, alleen niet voor zichzelf, maar voor andere ouderen die er slechter aan toe zijn dan zij zelf. Ze voelen zich door de technologie gepositioneerd als oud, fragiel en afhankelijk terwijl ze zichzelf vaak zien als nog relatief gezond en actief. Als reactie op dit probleem hebben een groep onderzoekers van de TU Delft, TU Eindhoven, Avans en Philips samen het Resourceful Ageing project opgezet. In dit project starten we niet vanuit de gedachte dat ouderen behoeftig zijn, maar juist actief en vindingrijk. De vraag die daarbij centraal staat is: hoe lossen ouderen hun eigen alledaagse (praktische) problemen op en wat kunnen we daarvan leren voor ontwerp? Door te kijken naar vindingrijkheid leren we welke zaken in het alledaagse leven belangrijk zijn voor ouderen, welke oplossingen goed aansluiten bij de technologische geletterdheid van ouderen, en hoe vindingrijkheid bijdraagt aan een positieve identiteit en invulling van het bestaan. In deze lezing zal aan de hand van fotomateriaal ingegaan worden op de vindingrijkheid van ouderen en conclusies getrokken worden over wat dit betekent voor hoe we ouderen het best kunnen benaderen in ontwerp maar ook in zorg en welzijn.

 

Dr. Louis Neven, Lector Active Ageing, Avans Hogeschool


Gesponsord door Avans+

 

Symposium    
4.4 SO-HIP Studie: inzet van SO-HIP Studie: inzet van sensortechnologie in een coachingsprogramma om ouderen na een heupfractuur te ondersteunen bij hun herstel

Een heupfractuur is een veelvoorkomend trauma onder ouderen dat kan resulteren in blijvende beperkingen, verlies van zelfstandigheid, of overlijden. Jaarlijks lopen ongeveer 15.000 ouderen in Nederland een heupfractuur op. Veel van deze ouderen hebben twaalf maanden na een heupfractuur te maken met beperkingen die van invloed zijn op hun dagelijks leven. Valangst is een factor die van invloed is op de mate van herstel. Daartoe is de SO-HIP interventie ontwikkeld. De SO-HIP interventie bestaat uit een combinatie van coaching en het gebruik van sensortechnologie waarmee ouderen gemotiveerd worden tot meer bewegen en het doen van dagelijkse activiteiten. Tijdens dit symposium worden de uitkomsten van de SO-HIP studie besproken waaraan zes zorgorganisaties hebben meegedaan. We zullen het symposium starten met het bespreken van problematiek die ouderen na een heupfractuur tegenkomen en hoe revalidatie daarop zou moeten anticiperen. Vervolgens bespreken we het gebruik van sensortechnologie tijdens de revalidatie. Deze bestaat uit een draagbare sensor en sensoren geplaatst in de thuissituatie en een webapplicatie. We bespreken hoe de technologie werkt en hoe dit kan worden ingebed in de praktijk.Tot slot bespreken we de resultaten van de SO-HIP-effectstudie waarin we het effect van het toepassen van de interventie met coaching en sensortechnologie in vergelijking tot de gebruikelijke revalidatie hebben onderzocht.

 

Margriet Pol, promovenda, Hogeschool van Amsterdam - Bianca Buurman, hoogleraar acute ouderenzorg, AMC, Lector Transmurale Ouderenzorg HVA - Ben Kröse, lector, Hogeschool van Amsterdam

Workshop     
4.5 Roze ouderen, ook uw zorg!

Lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender (LHBT) ouderen zijn vaak ‘onzichtbaar’ in de zorg. Veel van deze roze ouderen voelen zich dan vaak niet welkom of veilig genoeg om zichzelf te kunnen zijn. Ze durven vaak niet openlijk over hun identiteit, hun leven, hun relatie of hun zorgen of klachten te praten met professionals. Hoe komt dat? Waarom is specifieke aandacht voor LHBTI-ouderen van belang? Na deze workshop bent u beter geïnformeerd over verschillende sekse- en genderidentiteiten en de relatie tot gezondheidsproblemen, u bent zich bewuster van de aanwezigheid van LHBTI-ouderen in uw werk en u krijgt handvatten voor passende bejegening en omgang. 

Herman Boers, zelfstandig trainer, expert seksuele en genderdiversiteit in zorg en welzijn - Bouko Bakker, senior adviseur seksuele en genderdiversiteit, Rutgers

 

Workshop     
4.6 Expert-sessie syncope bij ouderen Een interactieve workshop met casuïstiek

Wegrakingen bij ouderen hebben andere oorzaken dan wegrakingen bij jongeren. Syncope is een wegraking door een verminderde hersen doorbloeding. Met name syncope door orthostatische hypotensie en cardiale syncope komen vaker voor bij ouderen;  maar dat zijn relatieve verschillen; in absolute zin komt ook bij ouderen reflexsyncope het meest voor. Die meest voorkomende vorm van syncope,reflexsyncope (de bekendste vorm daarvan is vasovagale syncope), krijgt in de medische curricula weinig aandacht. In deze sessie komt het hele spectrum van syncope bij ouderen aan bod, evenals de overlap van syncope en vallen.  De sessie bestaat uit korte overzichtsvoordrachten en vooral uit interactieve casuïstiek.

Gert van Dijk, neurofysioloog LUMC,voorzitter van het SKMS project - Jurgen Claassen, klinisch geriater, Radboudumc - Nathalie van der Velde, internist, klinisch geriater, AMC

 

Parallelronde 5

Symposium    
5.1 Nierfalen bij ouderen. Starten, stoppen of conservatieve therapie?
Dialyse wordt in toenemende mate toegepast bij patiënten boven de 75 jaar. Echter, dialyse is een grote belasting en voor sommige ouderen wegen de voordelen ervan niet op tegen de nadelen. Voor de besluitvorming wat betreft wel of niet starten van dialyse is het belangrijk inzicht te krijgen in factoren die de overleving en kwaliteit van leven na de start van dialyse beïnvloeden. En kan hemodialyse leiden tot schade in de hersenen? Tenslotte is het belangrijk om bij de chronische dialyse patiënt tijdig palliatieve zorg te bieden en de patiënt niet meer te belasten met onnodige ingrepen. Maar hoe goed herkent het behandelteam de palliatieve fase eigenlijk? Dit symposium wil een antwoord bieden op bovengenoemde vragen. Allereerst wordt ingegaan op de verschillen tussen dialyse versus conservatieve behandeling wat betreft levensverwachting, kwaliteit van leven en ziekenhuisopnames. Vervolgens wordt ingegaan op de waarde van verschillende frailty screeningsinstrumenten ten opzichte van het geriatrisch assessment om de kwetsbare patiënt met eindstadium nierfalen te kunnen identificeren. De deelnemer verneemt de resultaten van een studie naar het acute effect van hemodialyse op de cerebrale perfusie bij ouderen.  En tenslotte wordt besproken hoe goed het dialyse-behandelteam de palliatieve fase kan voorspellen met behulp van de ‘surprise question’. 

 

Wouter Verberne, AIOS internegeneeskunde & PhD student, afdeling interne geneeskunde,St. Antonius Ziekenhuis - Ismay van Loon, nefroloog in opleiding & PhD student, UMCU,afdeling nefrologie & hypertensie UMCU, Dianet Dialyse Centrum - Harmke Polinder-Bos, AIOS klinische geriatrie & PhD student UMCG, afdeling nefrologie, UMCG - Yolande Vermeeren, internist nefroloog, afdeling internegeneeskunde, Gelre Ziekenhuis 

 

Symposium    
5.2 Sarcopenie, fysiek functieverlies en de rol van geriatrische syndromen

Tenminste dertig procent van de 70-plussers heeft drie maanden na acute ziekenhuisopname te maken met nieuwe beperkingen in het dagelijks functioneren in vergelijking met twee weken vóór de ziekenhuisopname, gedefinieerd als ‘ziekenhuis gerelateerd functieverlies’. Ze kunnen daardoor niet meer goed lopen, wassen of aankleden. Tussen oktober 2015 en juni 2017 heeft de Hospital-ADL studie plaatsgevonden bij 400 ouderen in zes Nederlandse ziekenhuizen (AMC, Isala, Tergooi, MC Slotervaart, BovenIJ en Meander MC). De studie is een samenwerking tussen de afdelingen geriatrie& revalidatie van het AMC en de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam. Het doel van de studie is het mechanisme dat ten grondslag ligt aan functieverlies bij ouderen na acute ziekenhuis opname verder te ontrafelen.In dit symposium focussen we op het verlies van spiermassa, spierkracht en fysieke functie en de rol die geriatrische problemen hierin lijken te spelen. In tegenstelling tot de hypotheses die we hadden geformuleerd zien we een duidelijk onderscheid tussen het subjectief ervaren functieverlies en de objectieve metingen in spiermassa, spierkracht en fysieke functie. Ouderen ervaren een duidelijk verlies van functioneren, maar objectief gemeten kunnen we dit niet goed kwantificeren. We zullen bespreken welke verklaringen we daarvoor hebben en hoe dit gebruikt kan worden in een interventieonderzoek.

 

Bente van Gennep, MSc student, AMC - Rosanne van Seben, promovendus, AMC - Jesse Aarden, AMC

 

Symposium  
5.3 SIG Dementie De nieuwe richtlijn Mild Cognitive Impairment


Mild Cognitive Impairment (MCI) is een heterogeen ziektebeeld, waarvan zowel de definitie, diagnostiek en behandelconsequenties in de praktijk nogal eens tot discussie leiden. Anderzijds is er zowel in wetenschappelijk onderzoek als in de maatschappij in toenemende mate aandacht voor dit ziektebeeld. De landelijke richtlijn Mild Cognitive Impairment zal in 2018 verschijnen en biedt een leidraad voor de klinische praktijk. In deze workshop zal er door vertegenwoordiging vanuit de richtlijncommissie een interactieve lezing worden gegeven aan de hand van patiëntcasuïstiek. U wordt onder meer geïnformeerd over de diagnostische criteria, de rol van biomarkers en beeldvorming, adviezen omtrent medicamenteuze behandeling en niet-medicamenteuze interventies zoals cognitieve revalidatie, specifieke voeding of lichamelijke activiteit, en het beleid rond autorijden. Op deze manier zullen de highlights van de richtlijn naar voren komen, toegepast op de dagelijkse klinische praktijk en onderbouwd door de wetenschappelijke evidence uit de richtlijn. De workshop wordt georganiseerd vanuit de SIG dementie van de NVKG.

 

Dineke Koek, klinisch geriater, UMCU - Jurgen Claassen, klinisch geriater, Radboudumc

 

Symposium     
5.4 NVG-KNOWS: Ondersteuning van kwetsbare ouderen: van preventie tot langdurige zorg

 De toenemende vergrijzing van de maatschappij wordt gezien als één van de grootste uitdagingen voor de Nederlandse gezondheidszorg: met minder menskracht en minder geld moet voor een groeiende groep ouderen goede en betaalbare zorg gerealiseerd worden – bij voorkeur in de thuissituatie. Het op tijd opsporen van kwetsbare ouderen en het bieden van preventieve en integrale zorg, is hierbij van essentieel belang. Echter ook als thuiswonen niet meer kan, is er een effectief en efficiënt ondersteuningsaanbod noodzakelijk. In het kader van dit symposium worden drie innovatieve zorgconcepten gepresenteerd op het continuüm van preventie tot langdurige zorg. De eerste presentatie gaat over het opsporen van kwetsbare ouderen in Consultatiebureaus voor Ouderen (CBO) en het effect van CBOs op hun gezondheidstoestand. De tweede spreker presenteert een interventie die als doel heeft de samenwerking tussen het medische en sociale domein te verbeteren. De achterliggende gedachte is dat thuiswonende ouderen door betere samenwerking en afstemming beter ondersteund kunnen worden. De derde presentatie richt zich op het concept van zorgboerderijen. Zorgboerderijen worden vergeleken met reguliere kleinschalige woonvormen en grootschalige verpleeghuisafdelingen met het oog op diverse bewoner en mantelzorger uitkomsten. Dit symposium werd georganiseerd door de NVG-KNOWS (Nederlandse Vereniging voor Gerontologie: kennisnetwerk ouder worden en samenleving). 


Voorzitters:
Silke, Metzelthin, asssistant professor, Universiteit Maastricht, Maastricht
Carolien Smits, lector Innoveren in de Ouderenzorg, Hogeschool Windesheim, Zwolle 
Sprekers:
Anne Esther Marcus-Varwijk, promovenda, Hogeschool Windesheim, Zwolle
Manon de Lette, promovenda, VU Medisch Centrum Amsterdam, Amsterdam
Bram de Boer, postdoc, Universiteit Maastricht, Maastricht


Workshop    
5.5 Ouderenmishandeling, wat moet je ermee?

In deze workshop onderzoeken we aan de hand van casuïstiek wie er binnen en buiten het ziekenhuis bij de aanpak van ouderenmishandeling betrokken zijn en wat hun rol in de aanpak is. Daarbij besteden we aandacht aan de definitie en verschijningsvormen van ouderenmishandeling, de belangrijkste aandachtspunten in de aanpak en de samenwerking tussen  de betrokken ketenpartners.

Katrien de Vaan, expert sociaal domein, Regioplan Sociaal Domein - Jessica Vrolijk, aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling, Jeroen Bosch Ziekenhuis

 

Workshop  
5.6 Klinische dilemma’s binnen de cardiovasculaire veroudering

In Nederland wonen 2 miljoen mensen ouder dan 70 jaar (CBS, 2016). Volgens de risicotabel in de CVRM-richtlijn 2011 hebben al deze ouderen een hoog cardiovasculair risico, en komen zij in aanmerking voor antihypertensiva, lipiden verlagende middelen en/of plaatjesremmers. Behandeling van ouderen met deze medicatie is echter slechts beperkt onderzocht. Er zijn belangrijke verschillen tussen de jongere patiënten die in de klinische studies zijn geïncludeerd en de ouderen uit de dagelijkse praktijk. Het is derhalve niet duidelijk of het behandelen van cardiovasculaire risicofactoren op hoge leeftijd effectief is, vooral wanneer het kwetsbare ouderen betreft. Deze workshop zal aan de hand van interactieve casuïstiek een aantal klinische dilemma’s aan de kaak stellen binnen de cardiovasculaire veroudering:1) welke bloeddruktargets moeten we hanteren voor vitale en kwetsbare ouderen? 2) Is het zinvol om ouderen te behandelen met een statine (voor primaire/secundaire preventie)? 3) wat doe je met de antistolling medicatie (vitamine K antagonisten, plaatsjes remmers) bij bestaande cerebrale microbloedingen?

 

Majon Muller, internist-oudergeneeskunde VU Medisch Centrum, afdeling interne Geneeskunde, sectie ouder geneeskunde - Hanneke .F.M. Rhodius-Meester, klinisch geriater, promovenda VUmc, afdeling interne Geneeskunde, sectieoudergeneeskunde & Alzheimer Centrum - Mike Peters, Vasculair Internist & Internist oudergeneeskunde VU Medisch Centrum, afdeling interne Geneeskunde, sectie oudergeneeskunde